On Swine Flu: An Oratio Imperata/Call to Prayer

The Archdiocese of Manila through its Ministry for Liturgical Affairs has just issued prayingan Oratio Imperata, enjoining believers and parishes starting tomorrow to pray the following prayer as a response to the rising pandemic of “swine flu” (now technically H1N1 Influenza Virus). Here’s the prayer:

God, Our loving Father we come to you in our need to ask your protection against the Swine flu that has claimed the lives of many in Mexico and has affected many more not only there but in other countries as well.

We ask for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this disease and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those in government and private agencies that must find cure and solution to this disease.

We pray for those afflicted, may they all be restored to health soon.

Grant us the grace always to be filled with hope that you watch over us with love and providence and that your will for us is always good.

We make our prayer through our Lord Jesus Christ your son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen

Our Lady of Guadalupe, pray for us.
Saint Lorenzo Ruiz, pray for us.
Saint Roque, pray for us.

In Tagalog:


Ama naming mapagmahal,
kami’y lumalapit sa iyo sa aming pangangailangan
iyong ipag-adya sa sakit ng “Swine flu”
na kumitil na sa maraming buhay sa Bansang Mexico
at patuloy na lumalaganap sa iba pang mga bayan at bansa.
Hinihiling namin, ang iyong biyaya sa
lahat ng mga nagsusuri ng uri at pinagmulan ng sakit na ito.
Patnubayan mo ang lahat ng mga kagawad ng medisina
na tumutugon sa mga may sakit
upang sila’y mapuno ng tamang pangangalaga at
pagdamay, gayon din naman ang mga nasa pamahalaan at pribadong sektor
na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa kanilang nasasakupan.
Ipinapanalangin din namin
ang lahat ng mga may karamdaman lalo na ang
mga kinapitan na ng “Swine flu”.
Sila nawa ay iyong pagalingin.
Tulungan mo kaming laging mapuno ng pag-asa
sa iyong pag-ibig at kabutihang loob para sa aming lahat.

Hinihiling naming ito, sa pamamagitan ni Hesu-Kristong Anak mo, na nabubuhay at
naghahari, kaisa mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang-hanggan.

Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.
San Roque, ipanalangin mo kami.

——————-

Photo credit: job_earth

Advertisements

4 thoughts on “On Swine Flu: An Oratio Imperata/Call to Prayer

  1. Pingback: Communion discontinued since when? « EXODIANS

  2. sana nga mawala na ang kumakalat na sakit na ito para hindi na makapinsala pa..

    Lahat tayo ay manalangin..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s